L
KONTAKTINFO

POLAR PARK
N-9360 BARDU
NORWAY

+ 47 77 18 66 30
post@polarpark.no

w

Gaupe

Vi har 3 voksne gauper i Polar Park. Josefin er født i 2004 og viltfanget av Universitet i Oslo. Frost er fra Dyrepark Kristiansand og født i 2009. Vi har også en hunngaupe fra 2009, født i Polar Park, som heter Shimmer, hun er datter av Josefin. Josefin er også mor til 3 gaupeunger som er født i 2015.

02.04.201614:30 Polar Park

Gaupen (Lynx lynx) er det eneste ville kattedyret i Norge. Arten lever hovedsakelig i skogsområder over store deler av Norge, og de tetteste bestandene er i Midt-Norge og på Østlandet.Gaupa er utbredt over store deler av Europa og Asia. 

Arten har status som sårbar på Norsk rødliste for arter 2010.

GAUPEFAKTA 

Vitenskaplig navn: Lynx lynx 
Lengde: (uten hale) inntil 120 cm, med en kort hale på 10-25 cm.
Vekt: Hannene veier i snitt 23 kg, men kan veie opp til 25 kg. Hunnen veier i snitt17 kg. 

Utbredelse: Gaupen lever i den nordlige delen av verden, fra Skandinavia til Sibir, Canada og nord i USA. Den finnes også enkelte steder i sentral-Europa. 

Biolologi: Kjønnsmoden ved 2-3 årsalderen, drektig ca. 70 døgn, 1-4 unger, føder i mai-juni.

Føde: Rådyr, hare, smågnagere, fugl, rev, rein, sau. 

Alder: Inntil 17 år. I Polar Park opptil 25 år.

 

Biologi

Hannene veier i snitt cirka 23 kilo, og hunnene i snitt cirka 17 kilo. Det er svært sjelden at individer veier over 25 kilo. 

Gaupa kan bli opptil 1,2 meter lang og den har en kort hale med svart tupp. Hodet er rundt, med lange øretufser og kinnskjegg, og beina er lange med store pelskledde poter, som er godt tilpasset snø om vinteren. 

Pelsen er dekket med mer eller mindre tydelige svarte flekker. Om vinteren er den tykk og gråhvit, mens den om sommeren er tynn, glatt og rødbrun med hvit buk.

Smygjeger av rang

Gaupa spiser hovedsakelig hjortedyr, der disse er tilgjengelig, og de viktigste byttedyrene er rådyr og tamrein. Sau kan også være et viktig byttedyr for gaupa i sommerhalvåret. Den spiser også mindre dyr, som hare, fugl og rev.  

Kattedyret smyger seg inn på byttet og angriper med noen få, raske sprang. Gaupa er en svært rask og effektiv jeger, men til gjengjeld ikke særlig utholdende. To av tre vellykkede jaktforsøk blir avsluttet etter mellom bare 20 og 30 meter, og det er sjelden at en vellykket jakt går over 100 meter. 

Gaupa foretrekker å spise kjøttet ferskt og hamstrer derfor ikke etter jakten. Hvis den ikke blir forstyrret, kan den ofte bli ved et kadaver til det meste av kjøttet er spist opp. 

Fødes med lukkede øyne

Omtrent 60 prosent av hunnene blir kjønnsmodne allerede i løpet av det andre leveåret. Parringstiden er i mars og hunnene går drektige i 70 dager. De fleste ungekull blir født i slutten av mai og begynnelsen av juni. Størrelsen på kullene varierer fra en til fire unger, men det vanligste er to til tre unger. 

Ungene veier fra 300 til 350 gram når de blir født. De er velutviklede, men har lukkede øyne, som åpner seg først etter tre uker. Ungene vokser fort. De får morsmelk fram til de er mellom fem og seks måneder gamle, selv om de spiser fast føde allerede fra de er cirka åtte uker gamle. 

I starten jakter mora i opptil 24 timer mens ungene fortsatt ligger i hiet. Når ungene er rundt to måneder gamle, begynner de å følge mora rundt i området. I perioden fra februar til mai skiller ungene lag fra mora, og de fleste vandrer bort fra området hvor de ble født. 

Forsvarer reviret

Voksne gauper tilbringer tiden mest for seg selv i løpet av ett år, og er kun sammen med andre voksne gauper når det er parringstid. De forsvarer sitt revir mot andre av samme kjønn, men det kan være stor overlapping mellom områdene til hann- og hunndyr.

Størrelsen på leveområdene avhenger av hvor tett det er med byttedyr. I områder hvor det er lite byttedyr, lever voksne hanner på i gjennomsnitt 900 kvadratkilometer, mens hunnene lever på 600 kvadratkilometer. I områder med høyere tetthet av byttedyr er leveområdene i snitt 600 kvadratkilometer for hannene og 300 kvadratkilometer for hunnene.

Bestandsstatus 

Gaupebestanden ble i 2013 beregnet til cirka 350 dyr i Norge, ut fra 59 registrerte familiegrupper.

Dette var status før kvotejakta i 2013.

Etter en gradvis økning i antall familiegrupper i årene fra 2004 til 2009, har det de fire siste årene vært en nedgang i antall familiegrupper før jakt. I 2010, 2011 og 2012 ble det registrert henholdsvis 80, 74 og 69 familiegrupper av gaupe i Norge. 

Bestandsmål

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange kull med gaupeunger som skal fødes i Norge hvert år. Bestandsmålet er fordelt i utvalgte forvaltningsregioner for rovvilt. 

Leveområder

Gaupe finner vi i dag i store deler av landet, med tettest bestander i Midt-Norge og på Østlandet. Den lever hovedsakelig i skogsområder, og på dagtid ligger den vanligvis på liggeplasser i bratt og utilgjengelig terreng, ofte med tett vegetasjon. 

Under jakten om natten beveger den seg i alle typer terreng, og kan bevege seg nært opp til bebyggelse.

En jaget jeger

Fra 1845 til 1980 var det statlig skuddpremie på gaupe i Norge, uten begrensninger på jakten. Det var heller ikke fredning i romjulen. I perioden fra 1856 til 1880 ble det i snitt felt 127 gauper hvert år og bestanden gikk tilbake. 

Allerede i 1850 var gaupe et sjeldent dyr i Rogaland, Hordaland og Østfold. Etter hvert ble gaupene sjeldnere i flere fylker, og ved overgangen til 1900-tallet var det bare små bestander igjen i Telemark, Aust-Agder, Trøndelag og Sør-Helgeland. 

Rundt 1939 var gaupe kun å finne på Fosenhalvøya, i Namdalen og på Sør-Helgeland, men deannsynligvis fortsatt spredte forekomster av arten i Sør-Norge på dette tidspunktet.

Fjernet skuddpremie

Fra 1940-årene og fram mot 1960 kom gaupa tilbake til andre deler av Norge og nordgrensen for utbredelsen ble flyttet til Troms. 

I 1980 ble ordningen med skuddpremie avskaffet, og i 1981 ble det innført fredning under yngletiden. I 1992 ble gaupa fredet i Sør-Norge. 

I 1994 ble det innført kvoteregulert jakt i hele landet, med unntak av Finnmark og deler av Sør- og Vestlandet, hvor det var jakt uten kvotebegrensning innenfor jakttiden. På midten av 1990-tallet økte gaupebestanden kraftig. 

se også http://www.rovdata.no/Gaupe/Bestandsstatus.aspx  | Kilde: Rovdata

GAUPEFAKTA 

Vitenskaplig navn: Lynx lynx 
Lengde: (uten hale) inntil 120 cm, med en kort hale på 10-25 cm.
Vekt: Hannene veier i snitt 23 kg, men kan veie opp til 25 kg. Hunnen veier i snitt17 kg. 

Utbredelse: Gaupen lever i den nordlige delen av verden, fra Skandinavia til Sibir, Canada og nord i USA. Den finnes også enkelte steder i sentral-Europa. 

Biolologi: Kjønnsmoden ved 2-3 årsalderen, drektig ca. 70 døgn, 1-4 unger, føder i mai-juni.

Føde: Rådyr, hare, smågnagere, fugl, rev, rein, sau. 

Alder: Inntil 17 år. I Polar Park opptil 25 år.

Trevor Wagland
Gaupebestand
Gaupebestand