Polar Park Wildlife Foundation er opprettet med det formål å styrke og forbedre velferden til dyrene i Polar Park. Våre dyr har gode levevilkår, tett oppfølging av dyrepasserne og jevnlig kontroll av veterinær. Likevel jobber vi stadig med å forbedre oss.

Et annet viktig formål er ivaretakelsen av det biologiske mangfoldet fra et rovdyrperspektiv, med særlig fokus på rovdyr i arktiske strøk. Mindre leveområder, klima og konflikter mellom husdyr og rovdyr er noen av faktorene som har satt flere dyr under sterkt press.

Dyrevelferd

Polar Park skal gi gode leveforhold for dyrene i parken, og det er ønskelig å stadig kunne forbedre og utvikle dette. En viktig del av dyrenes velferd er store, varierte innhegninger som gir dyrene en bedre livskvalitet. Stiftelsens midler skal kunne brukes til å ta i bruk nye hegn, og å forbedre eksisterende hegn. Våre ansatte og deres kompetanse er viktig for hvordan våre dyr har det. Derfor skal stiftelsen også kunne bidra til å utvikle parkens ansatte med kurs, utvekslinger og andre virkemidler for å ivareta og forbedre kompetansen. Formålet er å sørge for at Polar Park til enhver tid har de beste fagfolkene og er en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg dyktige medarbeidere.

Ulv

Ulv er det rovdyret i Polar Park som det er størst interesse for. Samtidig er det et av de rovdyrene i Norge som skaper mest kontroverser som følge av konflikter mellom bønder, jegere og naturvernere.

Forfedrene til våre ulver har sin opprinnelse fra Norden og de baltiske land. Ulv i Norge er i dag konsentrert rundt et område på det sentrale Østlandet. Dette er dyr som ofte vandrer over store områder både i Norge og Sverige. I Nord-Norge har det ikke vært en etablert ulvestamme på flere tiår, men en og annen streifulv fra svensk og finsk side blir observert fra tid til annen.

Polar Parks rolle i denne saken er å formidle upartisk kunnskap og informasjon om ulv med hensikt å skape bedre forståelse for begge sider av saken. Her kan stiftelsen være en bidragsyter.

Utvikling og kompetanse

Polar Park driver ingen egen forskning, men støtter seg på ulik fagkompetanse fra bl.a. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og andre universitetsmiljøer. På sikt ønsker stiftelsen å kunne bidra til å legge til rette for dette, for eksempel med støtte til forskningsprosjekter/stipendiater og internships.

Ivaretakelse av mangfold

Stadig flere dyr kommer på listen over truede dyrearter. Store rovdyr er særlig utsatt, enten som følge av jakt, miljømessige utfordringer eller stadig mindre leveområder for dyrene. Dyreparker verden over er en viktig bidragsyter til det biologiske mangfoldet ved at dyrene inngår i ulike avlsprogram, som igjen gir individer som kan settes ut i naturen og bidrar til å holde dyrearten i live.

Stiftelsen ønsker å være en bidragsyter til dette. Følgende dyr kan være aktuelle for stiftelsens fremtidige arbeide:

Amur tiger (Sibirsk tiger)

Amur-tiger regnes som det største kattedyret i verden. Bestanden i verden er lav med estimat som varierer fra 400-1000 stk. og ca. 600 i fangenskap verden over.

Amur leopard

Det anslås at det finnes 30-40 Amur-leoparder i det fri og ca. 170-180 i fangenskap. De to sistnevnte dyrene er særdeles utsatt

Isbjørn

Isbjørnbestanden i verden i dag anslås å være et sted mellom 20 000 og 25 000, men stadig mindre havis er et økende problem for bestanden og truer isbjørnens eksistens.

Alle disse tre prosjektene vil kreve store investeringer som Polar Park ikke klarer å bære alene, men hvor stiftelsen er tiltenkt en viktig rolle.

Med sine lange og stabile vintre har Polar Park en enestående mulighet til å gi dyrene et habitat som er tett opp til det de naturlig lever i.

Polar Park kan med sin beliggenhet og store innhegninger være en viktig bidragsyter til å bevare og opprettholde artsmangfoldet, samt bidra til å gi kunnskap om disse.

Polar Park Arctic Wildlife Foundation

Org nr:921340869
Kontonummer4750 59 95968
IBAN-nummerNO7947505995968
SWIFT/BIC for SpareBank1 Nord-Norge:SNOWNO22