L
KONTAKTINFO

POLAR PARK
N-9360 BARDU
NORWAY

+ 47 77 18 66 30
post@polarpark.no

w

Besøkssenter Rovdyr

Polar Park representerer et av tre rovviltsenter i Norge, autorisert av Miljødirektoratet.

04.04.201614:08 Polar Park
Et besøk i Rovdyrsenteret skal
 • skape nærhet til rovdyrenes liv
 • gjøre rovdyrproblematikken forståelig
 • øke publikums bevissthet rundt egne holdninger
Rovdyrskolen

Din Skole (i Troms/nordre Nordland) kan få besøk av vår dyrepasser og naturveileder med et veldig spennende 1 times foredrag om rovdyr. Helt gratis for skolen. Er du interessert i et besøk og foredrag? Send oss en e-mail: post@polarpark.no 

Våre målgrupper er 
 • Familier, turister og gjennomreisende
 • Skoleklasser i barne- og ungdomsskolen
 • Eldre skoleelever og studenter
 • Faglige og næringsmessige målgrupper  

Uten- og innendørsutstillinger inneholder informasjoner om vår 4 store rovdyr bjørn, ulv, gaupe og jerv, i tillegg til kongeørn med hovedtemaer: 

 • Biologi
 • Forskning
 • Forvaltning
 • Politikk
 • Konflikter
 • Hva mener du? 
Naturveiledning 
 • Informasjon på rovdyrsenteret
 • Oppsøkende virksomhet - Rovdyrskolen 

Rovdyrsenteret skal være en faglig, nøytral og helhetlig kunnskaps-arena for de fire store rovdyrene i norsk natur – bjørn, ulv, jerv og gaupe. 

Hva er Rovdyr? 

Rovpattedyr eller rovdyr (Carnivora) er en gruppe med pattedyr som finnes over hele verden. Det vitenskapelige navnet «carnivora» er latin og betyr kort og greit kjøtteter.

I Norge har vi de 4 store rovdyr i bjørnefamilen (bjørn), hundefamilien (ulv), kattefamilien (gaupe) og mårfamilien (jerv) 

Hva er Rovvilt?

Rovvilt brukes som fellesbetegnelse på rovdyrene og rovfuglene. Betegnelsen omfatter de 4 stor rovdyrene og kongeørn. I tillegg ønsker vi i POLAR PARK Rovdyrsenter også å informere om kongeørn. 

Vår rovvilt

Ulv | Jan '14: Så langt i vinter er det registrert 40-56 ulver i Norge. Av disse er 24-35 ulver kun bekreftet på norsk side av riksgrensen mot Sverige. Vinteren 2012-2013 ble det registrert cirka 30 ulver som kun hadde tilhold i Norge, mot 28 til 32 ulver vinteren før.

Jerv | I 2013 ble det registrert 44 jervekull i Norge. Dette er en nedgang på 24 kull sammenlignet med 2012. Bestanden er i 2013 beregnet til å bestå av cirka 350 voksne individer, og dette er en nedgang fra 395 dyr i 2012.

Kongeørn | Kongeørn hekker over store deler av Norge. Bestanden ble i 2008 anslått å telle mellom 1 176 og 1 454 par som hevder territorier.

Bjørn | I 2012 ble det påvist minimum 137 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser. 51 av dem var hunner, mens 86 var hanner. Mange av bjørnene ble påvist nær riksgrensene mot øst, og lever sannsynligvis deler av året i våre naboland.

Gaupe | Gaupebestanden ble i 2013 beregnet til cirka 350 dyr i Norge, ut fra 59 registrerte familiegrupper. Dette var status før kvotejakta i 2013.
   

Mer informasjon:

Rovdata | Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall for gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge til publikum, media og forvaltning. Se også fimen om Rovdata: https://www.youtube.com/watch?v=a4S3UR-13UQ

Rovviltportalen | Her finner du informasjon om de fire store rovdyr gaupe, jerv, bjørn og ulv, og rovfuglen kongeørn. Les om politiske målsettinger, finn informasjon om skader og hvordan søke erstatning ved tap av husdyr og tamrein til rovvilt, om jakt og fellingstillatelser og om de regionale rovviltnemndene.

Norsk Viltskadesenter | Norsk viltskadesenter er et nasjonalt kompetansesenter som skal bidra til gode løsninger av konflikter mellom vilt og næringsutøvelser, spesielt landbruksdrift.

Rovbase - Miljødirektoratet | Et forvaltningsverktøy som tar vare på informasjon som er viktig for forvaltning av bjørn, jerv, ulv, gaupe og kongeørn. Rovbasen oppdateres av fylkesmannen i respektive fylker, Statens naturoppsyn (SNO), og Norsk institutt for naturforskning (NINA), i henhold til Norges nasjonale overvåkingsprogram for rovvilt.

Scandobs | Det skandinaviske rapportsystemet for gaupe, jerv, brunbjørn og ulv

WWF | Spørsmål og svar om rovdyr


google map